நியதிகளும்  நிபந்தனைகளும்:


1. இந்த மின் கூப்பனை ஒரு முறை மாத்திரமே மீட்டெடுக்க முடியும்.

2. இந்த மின் கூப்பனை மீளப் பெற முடியாது.

3. இந்த மின் கூப்பனை ரொக்கமாக மீட்டெடுக்கவோ அல்லது வேறு விளம்பரங்களுடன் இணைத்துப் பயன்படுத்தவோ முடியாது.

4. லாஃப்ஸ் கார் பராமரிப்பு நிலையங்கள் வழியாக மாத்திரமே சீட்டுக்களைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

5. இந்த இலவச வவூச்சர்களின் சேதங்கள் அல்லது இழப்புக்களுக்கு AIA மற்றும் லாஃப்ஸ் கார் பராமரிப்பு நிலையங்கள் பொறுப்பாக மாட்டாது.

6. இலவச வவூச்சர்கள் தொடர்பான நியதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைத் திருத்தும் உரிமையை AIA மற்றும் லாஃப்ஸ் கொண்டுள்ளன

7. லாஃப்ஸ் கார் பராமரிப்பு நிலையம் வழங்கிய சேவைகள் ஃ பொருட்களின் தரம் என்பனவற்றுக்கு AIA
எவ்வகையிலும் பொறுப்பாகாது.

8. சர்ச்சைகளின் போது இறுதித் தீHமானம் மேற்கொள்ளும் உரிமை AIA க்கு உள்ளது.

9. மின் கூப்பனிலுள்ள வெகுமதிக் குறியீடு குறிப்பிடப்பட்ட காலாவதித் திகதி வரை மாத்திரமே செல்லுபடியாகும

லாஃப்ஸில் இருந்து கார் பராமரிப்பு வவூச்சகள். 

உங்கள் வாகனத்தை அதியூயர் தூய்மையூடன் வழங்குவதற்கான தீர்வூகளை லாஃப்ஸ் கார் பராமரிப்பு நிலையம் வழங்குகிறது.

நியதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு கிளிக் செய்யவூம்.

மேலதிக விபரங்களுக்கு www.laugfscarcare.lk ஐப் பார்க்கவூம