நியதிகளும்  நிபந்தனைகளும்:


1.    இலவச மொபைல் மீள்நிரப்பல் கூப்பனை ஒரு முறை மாத்திரமே பயன்படுத்த முடியும்.

2.    இலவச மொபைல் மீள்நிரப்பல் கூப்பனை மீள்விற்பனை செய்ய முடியாது

3.    இலவச மொபைல் மீள்நிரப்பல் கூப்பனை பணத்திற்கு மாற்ற முடியாது என்பதுடன் வேறொரு ஊக்குவிப்பு சலுகையுடன் இணைத்துப் பயன்படுத்த முடியாது.

4.    இலவச மொபைல் மீள்நிரப்பல் கூப்பனை கீழுள்ள கையடக்கத் தொலைதொடர்பாடல் வழங்குனர்களுடன் மாத்திரமே பயன்படுத்த முடியும்.

ஏயார்டெல்/ டயலொக்/ எடிசலாத்/  ஹச்/ மொபிடெல்

5.    AIA மற்றும் Zmessanger அல்லது மேற்குறிப்பிடப்பட்ட கையடக்கத் தொலைதொடர்பாடல் வழங்குனர்கள் இந்த இலவச மொபைல் மீள்நிரப்பல் கூப்பனுக்கு ஏற்படும் சேதம் அல்லது தொலைந்து போதல் என்பவற்றுக்கு பொறுப்பாகமாட்டார்கள். விசாரணைகளுக்கு AIA Vitality துரித எண்ணை  (0112310310) தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

6.    AIA மற்றும் Zmessenger மற்றும் கையடக்கத் தொலைதொடர்பாடல் வழங்குனர்கள் இந்த இலவச மொபைல் மீள்நிரப்பல் கூப்பன் தொடர்புடைய நியதி. நிபந்தனைகளை முன்னறிவித்தலின்றி மாற்றும் உரிமையைக் கொண்டுள்ளார்கள்.

7.    ஏதேனும் சர்ச்சைகள் ஏற்படுமாயின் AIA நிறுவனத்தின் முடிவு இறுதியானதாகும்.

8.    இலத்திரனியல் கூப்பனில் (e-coupon) உள்ள வெகுமதி குறியீடு ( Promo Code ) குறிப்பிட்ட கூப்பனில் தரப்பட்டுள்ள காலாவதி திகதி வரை மாத்திரமே செல்லுபடியாகும். 

9.    இலவச மொபைல் மீள்நிரப்பல் பெறுமதி ரூ. 200.00 ஆகும்.