වගන්ති සහ කොන්දේසි:


1. මෙම Ticketslk වවුචර්පත මාරුකළ හැක්කේ එක් වතාවක් පමණි.     

2. මෙම Ticketslk වවුචර්පත නැවත විකිණිය නොහැකි ය.   

3. මෙම වවුචර්පත මුදල්වලට මාරු කළ නොහැකි අතර,  වෙනත් කිසිඳු ප්‍රවර්ධන ප්‍රධානයක් හා ඒකාබද්ධව භාවිතා කල නොහැකි ය.   

4. Ticketslk වවුචර්පත මාරු කළ හැක්කේ Ticketslk.com අනුබද්ධිත සිනමාශාලා හා ආයතන හරහා පමණි.     

5. මෙම වවුචර්පත නැතිවුව හොත් හෝ එයට යම්  හානියක් සිදුවුව හොත් ඒ සඳහා AIA රක්ෂණ සමාගම සහ Ticketslk.com වගකියනු නොලැබේ.  විමසීම් සඳහා කරුණාකර AIA Vitality ක්ෂණික දුරකථන අංක 0112310310 අමතන්න.    

7. Ticketslk.com විසින් ලබාදෙන සේවාවවන්හි / භාණ්ඩවල ගුණාත්මකභාවය වෙනුවෙන් AIA රක්ෂණ සමාගම කිසිඳු ආකාරයකින් වගකියනු නොලැබේ.                   

8. යම් ආරවුල් සහගත තත්ත්වයක් ඇතිවුව හොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණය ගැනීමේ අයිතිය  AIA රක්ෂණ සමාගම සතු ය.   

9. ඊ-කූපනයේ දැක්වෙන කල් ඉකුත්වීමේ දිනය දක්වා වවුචර්පත වලංගු වේ.