වගන්ති සහ කොන්දේසි:


1. මෙම ඊ-කූපන්පත පියවාගත හැක්කේ එක් වරක්  පමණි.

2. මෙම ඊ-කූපන්පත නැවත විකිණිය නොහැකිය. 

3. මෙම ඊ-කූපන්පත සඳහා මුදල් ලබාගත නොහැකි අතර, එය වෙනත් කිසිදු ප‍්‍රවර්ධන දීමනාවන් සමඟ සම්බන්ධ කරගත නොහැකිය.

4. මෙම ඊ-කූපන්පත විශේෂිත වශයෙන් අවස්ථාමය අගයයන් සහිත ප‍්‍රවේශපත් සහ පිරිනැමීම් ද්‍රව්‍ය හෝ සාමාන්‍ය වශයෙන් TAKAS.LK විසින් විශේෂ වශයෙන් දක්වනු ලබන කිසිදු නිෂ්පාදනයක් හෝ සේවාවක් වෙනුවෙන් යොදාගත නොහැකිය.  

5. මෙම ඊ-කූපන්පත නැති වීම හෝ හානි වීම සම්බන්ධයෙන් AIA and TAKAS.LK වග නොකියනු ඇත. විමසීම් සඳහා කරුණාකර AIA Vitality ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය (0112310310) අමතන්න.

6. මෙම ඊ-කූපන්පතට අදාළ වන වගන්ති හා කොන්දේසි දැනුම්දීමකින් තොරව සංශෝධනය කිරීමේ අයිතිය AIA සහ TAKAS.LK සතුය.

7. TAKAS.LK විසින් පිරිනමනු ලබන සේවාවන්/නිෂ්පාදන යනාදියේ තත්ත්වය පිළිබඳව AIA කිසිදු ආකාරයකින් වග නොකියනු ඇත.

8. කිසියම් අක‍්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් අවසාන තීරණය ගැනීමේ අයිතිය TAKAS.LK සතුය.

9. ඊ-කූපන්පතේ ඇති ප‍්‍රසාද තිළිණ සංකේතය අදාළ ඊ-කූපන්පතෙහි දැක්වෙන කල් ඉකුත් වීමේ දිනය දක්වා වලංගු වේ.