වගන්ති සහ කොන්දේසි:


1. නොමිලේ ලැබෙන මෙම වවුචරය භාවිත කළ හැක්කේ වරක් පමණි.

2. නොමිලේ ලැබෙන මෙම වවුචරය නැවත විකිණිය නොහැකිය.

3. නොමිලේ ලැබෙන මෙම වවුචරය සඳහා මුදල් ලබාගත නොහැකි අතර, එය වෙනත් කිසිදු ප‍්‍රවර්ධන දීමනාවන් සමඟ සම්බන්ධ කරගත නොහැකිය.

4. මෙම වවුචරය භාවිත කළ හැක්කේ  ලාෆ්ස් මෝටර් රථ සේවා ස්ථානවල (Laugfs care care) පමණි.

5. නොමිලේ හිමි වන මෙම  කූපන්පත නැති වීම හෝ හානි වීම සම්බන්ධයෙන් AIA සහ ලාෆ්ස් විසින් වග කියනු නොලැබේ. විමසීම් සඳහා කරුණාකර AIA Vitality  ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය (0112310310) අමතන්න.

6. නොමිලේ පිරිනැමෙන මෙම  කූපන්පතට අදාළ වන වගන්ති හා කොන්දේසි දැනුම්දීමකින් තොරව සංශෝධනය කිරීමේ අයිතිය AIA සහ ලාෆ්ස් (Laugfs) සතුයි.

7. ලාෆ්ස්සේවා ස්ථාන විසින් පිරිනමනු ලබන සේවාවන්/නිෂ්පාදන යනාදියේ තත්ත්වය පිළිබඳව AIA කිසිදු ආකාරයකින් වග නොකියනු ඇත.

8. කිසියම් අක‍්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් අවසාන තීරණය ගැනීමේ අයිතිය AIA සතුය.

9. ඊ-කූපන්පතේ ඇති ප‍්‍රසාද තිළිණ සංකේතය (Promo code) අදාළ ඊ-කූපන්පතෙහි දැක්වෙන කල් ඉකුත් වීමේ දිනය දක්වා වලංගු වේ.