වගන්ති සහ කොන්දේසි:


1. මෙම වට්ටම් වවුචරය සතියකට එක් වරක් පමණක් භාවිතා කල හැකිය.

2. මෙම වවුචරය සියලුම කීල්ස් සහ කීල්ස් සුපිරි වෙළෙඳසැල් තුළ  පමණක් භාවිතා කළ හැකිය. එය සුපර් කේ  (Super K ) වෙළඳසැල් සහ වෙබ් අඩවියන්හි (online) භාවිතා කළ නොහැක.

3. AIA Vitality App එක මගින්ම පමණක් මෙම වවුචර් කේතයන් ඔබ ඉදිරපත් කල යුතු වේ. වෙනත් කිසිම ආකාරයකට ඔබට මෙම වවුචර් කේතය ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීමට ඉදිරපත් කල නොහැක .

4. ඖෂධ මිලදී ගැනීමට  සහ බිල්පත් ගෙවීමට  හැර කීල්ස් සහ කීල්ස් සුපර් වෙලදසැලක අනෙකුත් ඕනෑම භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් මිලදී ගැනීම සඳහා ඔබට මෙම වවුචරය භාවිතා කළ හැකිය.

5. මෙම වවුචරය නැවත අලෙවි කළ නොහැක.

6. මෙම වවුචරය වෙනුවෙන් මුදල් ලබා ගත නොහැකි නමුත්, මෙය  වෙනත් ප්‍රවර්ධන  දීමනා/වැඩ සටහන් සමග යොදා  ගත හැකි වේ.

7. ඊ-කූපන් වල ඇති ප්‍රතිලාභ කේතය අදාළ ඊ-කූපනයේ දක්වා ඇති කල් ඉකුත්වන දිනය දක්වා වලංගු වේ.