වගන්ති සහ කොන්දේසි:


1. නොමිලේ ලැබෙන ටොප්-අප් (top-up) කූපන්පත පියවාගත හැක්කේ එක් වරක් පමණි.

2. නොමිලේ ලැබෙන ටොප්-අප් (Top-up) කූපන්පත නැවත විකිණිය නොහැකිය.

3. නොමිලේ ලැබෙන ජංගම කූපන්පතෙන් මුදල් ලබාගත නොහැකි අතර, එය වෙනත් ප‍්‍රවර්ධන දීමනා සමඟ සම්බන්ධ කරගත නොහැකිය.

4. නොමිලේ ලැබෙන ජංගම ටොප්-අප් (Top-up) කූපන්පත් පියවාගත හැක්කේ පහත සඳහන් ජංගම දුරකථන සන්නිවේදන සැපයුම්කරුවන් මගින් පමණි.

    එයාර්ටෙල්/ඩයලොග්/එටිසලාට්/හච්/මොබිටෙල්

5. මෙම ජංගම ටොප්-අප් කූපන්පත නැති වීම හෝ හානි වීම සම්බන්ධයෙන් AIA සහ Zmessenger හෝ ඉහත සඳහන් කළ ජංගම දුරකථන සන්නිවේදන සැපයුම්කරුවන් විසින් වග කියනු නොලැබේ. විමසීම් සඳහා කරුණාකර AIA Vitality ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය (0112310310) අමතන්න.

6. නෙමිලේ ලැබෙන මෙම ජංගම ටොප්-අප් (Top-up) කූපන්පත හා සම්බන්ධ වගන්ති සහ කොන්දේසි පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව සංශෝධනය කිරීමේ අයිතිය AIA සහ Zmessenger
මෙන්ම ජංගම දුරකථන සන්නිවේදන සැපයුම්කරුවන් සතුය. 

7. කිසියම් අක‍්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් අවසාන තීරණය පිළිබඳ අයිතිය AIA සතුය.

8. ඊ-කූපන්පතේ ප‍්‍රසාද තිළිණ සංකේතය (Promo code) අදාළ ඊ-කූපන්පතෙහි දැක්වෙන කල් ඉකුත් වීමේ දක්වා වලංගු වේ.

9. නොමිලේ හිමි වන ජංගම ටොප්-අප් (Top-up) වටිනාකම රු. 200.00 කි.