වගන්ති සහ කොන්දේසි:


1.  පරිත්‍යාග AIA විසින් මහරගම පිලිකා රෝහලේ පිළිකා රෝගීන් වෙත ලබා දේ.

2. මෙම ඊ-කූපන්පතට අදාළ වන වගන්ති හා කොන්දේසි දැනුම්දීමකින් තොරව සංශෝධනය කිරීමේ අයිතිය AIA සහ Run For Their Lives සතුය.

3. කිසියම් අක‍්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් අවසාන තීරණය ගැනීමේ අයිතිය AIA සතුය.

4. කරුණාකර AIA Vitality ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය (0112310310) අමතන්න.