වගන්ති සහ කොන්දේසි:


1.  මෙම ආධාර  AIA විසින් වැල්ලවත්ත ශ්‍රී ජිනරතන අනාථ නිවාසයේ දරුවන්ම වෙත සමබර ආහාර වේලක්හ සඳහා පරිත්‍යාග කෙරේ.

2. මෙම ඊ-කූපන්පතට අදාළ වන වගන්ති හා කොන්දේසි දැනුම්දීමකින් තොරව සංශෝධනය කිරීමේ අයිතිය AIA සතුය.

3. කිසියම් අක‍්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් අවසාන තීරණය ගැනීමේ අයිතිය AIA සතුය.

4. කරුණාකර AIA Vitality ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය (0112310310) අමතන්න.