වගන්ති සහ කොන්දේසි:


1. මෙම ඊ-කූපන්පත පියවාගත හැක්කේ එක් වරක් පමණි.

2. මෙම ඊ-කූපන්පත නැවත විකිණිය නොහැකිය. 

3. මෙම ඊ-කූපන්පත සඳහා මුදල් ලබාගත නොහැකි අතර, එය වෙනත් කිසිදු ප‍්‍රවර්ධන දීමනාවන් සමඟ සම්බන්ධ කරගත නොහැකිය.

4. මෙම ඊ-කූපන්පත නැති වීම හෝ හානි වීම සම්බන්ධයෙන් AIA and PICKME වග නොකියනු ඇත. විමසීම් සඳහා කරුණාකර AIA Vitality ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය (0112310310) අමතන්න.

5. මෙම ඊ-කූපන්පතට අදාළ වන වගන්ති හා කොන්දේසි දැනුම්දීමකින් තොරව සංශෝධනය කිරීමේ අයිතිය AIA සහ PICKME සතුය.

6. PICKME විසින් පිරිනමනු ලබන සේවාවන්/නිෂ්පාදන යනාදියේ තත්ත්වය පිළිබඳව AIA කිසිදු ආකාරයකින් වග නොකියනු ඇත.

7. කිසියම් අක‍්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් අවසාන තීරණය ගැනීමේ අයිතිය PICKME සතුය.

8. ඊ-කූපන්පතේ ඇති ප‍්‍රසාද තිළිණ සංකේතය අදාළ ඊ-කූපන්පතෙහි දැක්වෙන කල් ඉකුත් වීමේ දිනය දක්වා වලංගු වේ.